Rozdział 4.

Odkrywanie architektur mikrofrontendowych

W poprzednim rozdziale omówiliśmy kluczowe decyzje, które musimy podjąć, wybierając architekturę mikrofrontendową. W tym rozdziale przejrzymy różne architektury z wykorzystaniem dotychczas zdobytej wiedzy.

Podstawowe decyzje związane z mikrofrontendem w praktyce

Cztery omówione w poprzednim rozdziale podstawowe decyzje pomagają w wyborze odpowiedniego podejścia w mikrofrontendowym projekcie w oparciu o jego cechy (patrz rysunek 4.1). Przede wszystkim będziesz musiał dokonać wyboru między podziałem poziomym i pionowym.

Rysunek 4.1. Podstawowe decyzje związane z mikrofrontendami

Get Tworzenie mikrofrontendów now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.