Rozdział 2. Tworzenie pierwszej strony

Strony internetowe są podstawowymi elementami składowymi witryny WWW. Każda witryna WWW jest kolekcją składającą się z jednej strony WWW lub większej ich liczby. Idealna strona WWW zawiera dość informacji, żeby wypełnić nimi okno przeglądarki, ale nie aż tak dużo, żeby czytelnik musiał przewijać ją przez pół dnia. Innymi słowy, idealna strona WWW jest doskonale wyważona — nie wywołuje poczucia opuszczenia związanego z ogromną, niewykorzystaną przestrzenią, ale nie zarzuca też użytkownika lawiną informacji.

Najlepszym sposobem na zapoznanie się z optymalną zawartością stron WWW jest dokładniejsze przyjrzenie się ulubionym witrynom. Na stronach z wiadomościami, takich jak www.nytimes.com, każdy artykuł ...

Get Tworzenie stron WWW. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie II now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.