Rozdział 12. Umożliwianie użytkownikom komunikowania się z nami (i ze sobą)

Sieć WWW zawiera witryny kilku milionów ludzi. Dodając do niej swoją witrynę, nie umieszczamy jej w próżni, ale przed ogromną publiką, która zawsze chętnie przyjrzy się naszym stronom, często wyda na ich temat różne opinie, a czasami bywa wyjątkowo irytująca.

Nasza witryna powinna dopasowywać się do wymagań sieci WWW, a zatem musimy mieć jakąś możliwość współpracy z odwiedzającymi. Dobrze byłoby prowadzić z nimi dialog, ponieważ jest on niejako wpisany w strukturę internetu. Zagorzałe dyskusje toczy się z wykorzystaniem wszelkiego rodzaju kanałów, takich jak grupy dyskusyjne, recenzje książek w różnych internetowych księgarniach, wpisy w księgach gości witryn, codzienne ...

Get Tworzenie stron WWW. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie II now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.