Część V. Organizacja nastawiona na produkt

Obraz3371.PNG

Organizacja nastawiona na produkt charakteryzuje się kulturą, która koncentruje się wokół efektów, a nie wyników. Obejmuje również firmową cykliczność, skupiającą się na ocenie strategii zgodnie z efektami spotkania. W organizacjach nastawionych na produkt ludzie są nagradzani za uczenie się i osiąganie celów. Kierownictwo zachęca zespoły produktowe do zbliżania się do swoich klientów, a zarządzanie produktem jest postrzegane jako funkcja krytyczna, która wspiera biznes.

„Uważamy, że iPhone to będzie coś wielkiego — większego niż jest teraz. Naprawdę należy przyjrzeć się temu, jak zintegrować technologię ...

Get Ucieczka z pułapki budowania now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.