12. Tworzenie dobrych strategicznych ram postępowania

W firmie Marquetly prezes poczynił duże postępy w tworzeniu zespołu produktowego. Udało mu się znaleźć i zatrudnić znakomitą dyrektorkę ds. produktu o imieniu Jen. Jen pracowała w innej firmie e-learningowej skupiającej się na szkoleniach dla programistów. Udało jej przeskalować platformę, którą się zajmowała, i odejść w glorii chwały po wprowadzeniu firmy na giełdę.

Byłam podekscytowana, że Jen dołączyła do zespołu. W swojej poprzedniej firmie kierowała działaniami związanymi z tworzeniem strategii i teraz wnosiła całą tę wiedzę do tego miejsca. W pierwszym tygodniu zaczęła się zastanawiać nad tymi samymi problemami, które i ja dostrzegłam.

„Poszłam do wszystkich menedżerów produktu w organizacji ...

Get Ucieczka z pułapki budowania now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.