17. Eksplorowanie problemów

Christa przeprowadzała swój zespół przez kata produktu, aby rozpocząć pracę nad eksploracją opcji.

„Co stanowi cel naszej opcji?” — zapytała Matta i Richa.

„Zwiększenie wskaźnika opublikowanych kursów do 50% i wzrost liczby drugich kursów tworzonych przez nauczycieli o 30%” — odpowiedzieli.

„Gdzie teraz jesteśmy?”.

„Wciąż jesteśmy na początku: wskaźnik publikacji tych kursów, nad którymi zaczęto prace, wynosi tylko 25%. Nie nastraja to zbyt optymistycznie. Natomiast liczba drugich kursów wynosi zaledwie 10%. Wyjątkowo dobrze nam idzie” — żachnął się. Wszyscy byli trochę zszokowani, gdy wpłynęły dane, a to uczucie wciąż się utrzymywało.

„Jaka przeszkoda, którą chcemy pokonać, stoi na naszej drodze?”.

„Nie rozumiemy ...

Get Ucieczka z pułapki budowania now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.