21. Nagrody i zachęty

Nagrody i zachęty są motywacją dla pracowników każdej firmy. Największym problemem, jaki widzę w przedsiębiorstwach, które starają się zostać firmami nastawionymi na produkt, jest to, że nie dokonują oceny swoich obecnych systemów wynagradzania, aby upewnić się, że zachęcają do właściwych zachowań.

Współpracowałam z firmą, w której premie dla wszystkich były wypłacane na podstawie korporacyjnej karty wyników. Co roku firma zajmowała się planowaniem rocznym, ustalaniem, co chce osiągnąć, a następnie dodawała te punkty do karty wyników i przydzielała ludzi do wykonania tych zadań. Dużą część karty wyników stanowiły punkty do zrealizowania, a nie cele, które należało osiągnąć.

Kiedy po raz pierwszy przeprowadzałam rozmowy z ...

Get Ucieczka z pułapki budowania now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.