Dodatek A. Sześć pytań w celu ustalenia, czy firma jest nastawiona na produkt

Kto wpadł na pomysł, żeby zbudować funkcję lub produkt, nad którym ostatnio pracowałeś?

Jeśli zadaję to pytanie menedżerowi produktu, mam nadzieję zobaczyć na jego twarzy zakłopotanie. „Jak to: kto to wymyślił? Nasz zespół wpadł na ten pomysł. Prawda? To tak zwykle działa”. Tego rodzaju reakcja jest oznaką zdrowej organizacji zarządzania produktem, w której kierownictwo wyznacza cele, a zespół otrzymuje swobodę, żeby się dowiedzieć, jak je zrealizować. Menedżer produktu powinien kierować działaniami po to, żeby odkrywać problemy użytkowników i je rozwiązywać. Nie oznacza to, że ważna inicjatywa lub pomysł na rozwiązanie nie może czasem pochodzić od kierownictwa, ale ...

Get Ucieczka z pułapki budowania now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.