1. System wymiany wartości

Firmy wpadają w pułapkę budowania, kiedy źle rozumieją wartość. Zamiast kojarzyć wartość z efektami, które chcą osiągnąć dla swoich przedsiębiorstw i klientów, mierzą wartość liczbą rzeczy, które produkują. Marquetly była tego wyraźnym przykładem, gdy jej liderzy świętowali okrągłe dziesięć funkcji, które przedsiębiorstwo dostarczyło w ciągu jednego miesiąca, a z których żadna nie osiągnęła założonych celów.

Wrócę jednak do podstaw, aby ustalić, czym jest prawdziwa wartość. Zasadniczo firmy działają na zasadzie wymiany wartości, jak pokazano na rysunku 1.1.

Obraz1569.PNG

Rysunek 1.1. Wymiana wartości

Z jednej strony klienci i użytkownicy ...

Get Ucieczka z pułapki budowania now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.