Wprowadzenie

Jeśli próbowałeś zgłębić tematy sieci neuronowych i uczenia głębokiego — deep learning, prawdopodobnie natrafiłeś na wiele materiałów — od artykułów na blogach, po masowe otwarte kursy online różnej jakości (oferowane na przykład w serwisach Coursera i Udacity) i może nawet jakieś książki. Wiem, że było tak ze mną, kiedy kilka lat temu zacząłem badać te zagadnienia. Jednak skoro czytasz to wprowadzenie, możliwe, że we wszystkich omówieniach sieci neuronowych, z jakimi się zetknąłeś, czegoś brakowało. Odkryłem to samo, gdy rozpoczynałem naukę. Różne objaśnienia przypominały próby opisu różnych części słonia przez ślepca (https://oreil.ly/r5YxS), natomiast nigdzie nie znalazłem objaśnienia całego tematu. To sprawiło, że napisałem ...

Get Uczenie głębokie od zera now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.