Rozdział 1. Podstawowe zagadnienia

Nie zapamiętuj tych wzorów. Jeśli zrozumiesz teorię, będziesz mógł wymyślić własną notację.

— John Cochrane, Investments Notes (https://oreil.ly/33CVXjg), 2006

W tym rozdziale chcę objaśnić podstawowe modele umysłowe niezbędne do zrozumienia działania sieci neuronowych. Opisuję tu zagnieżdżone funkcje matematyczne i ich pochodne. Zaczynam od najprostszych możliwych cegiełek, aby pokazać, że można budować skomplikowane funkcje składające się z łańcucha poszczególnych funkcji, a także — nawet jeśli jedną z tych funkcji jest wymagające wielu danych wejściowych mnożenie macierzy — obliczyć pochodne funkcji po danych wejściowych. Zrozumienie tego procesu jest niezbędne do zrozumienia sieci neuronowych, a omawianie ...

Get Uczenie głębokie od zera now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.