O'Reilly logo

Uczenie maszynowe dla programistów by John Myles White, Drew Conway

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 5. Regresja — przewidywanie odsłon stron

Wprowadzenie do regresji

W teorii regresja jest pomysłem bardzo prostym — chcemy przewidzieć zbiór liczb na podstawie innego zbioru liczb. Na przykład aktuariusze, czyli specjaliści od szacowania ryzyka, mogą próbować przewidywać długość życia osoby na podstawie informacji o jej nałogach (jak palenie), a meteorolodzy — jutrzejszą temperaturę na podstawie temperatury wczorajszej. Co do zasady, liczby dane nazwiemy wejściem, a liczby przewidywane wyjściem. O danych wejściowych mówi się też czasem jako o zmiennych objaśniających albo predyktorach, a o wyjściu mówi się też jako o zmiennej objaśnianej.

Regresja różni się od klasyfikacji tym, że na wyjściu faktycznie otrzymujemy liczby. W problemach klasyfikacji, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required