O'Reilly logo

Uczenie maszynowe dla programistów by John Myles White, Drew Conway

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 7. Optymalizacja — łamanie szyfrów

Wprowadzenie do optymalizacji

Jak dotąd, większość algorytmów opisywanych w książce traktowaliśmy jak swego rodzaju „czarne skrzynki” — skupialiśmy się na zrozumieniu danych wejściowych i interpretacji danych wyjściowych. Zasadniczo więc traktowaliśmy algorytmy uczenia maszynowego jako funkcje biblioteczne, specjalizowane do wykonywania zadań predykcyjnych.

W tym rozdziale przyjrzymy się jednak technikom wykorzystywanym do implementowania najprostszych algorytmów uczenia maszynowego. Jako punkt wyjścia weźmiemy funkcję do dopasowywania prostych modeli regresji liniowej z jednym predyktorem. Przykład ten pozwoli na spojrzenie na problem dopasowania modelu do danych jako problem optymalizacji. Problem optymalizacji ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required