O'Reilly logo

Uczenie maszynowe dla programistów by John Myles White, Drew Conway

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 8. Analiza głównych składowych — budowanie indeksu rynku

Uczenie nienadzorowane

Dotychczas nasza praca z danymi polegała na zadaniach predykcji — próbowaliśmy klasyfikować wiadomości e-mail i przewidywać popularność stron WWW w oparciu o zbiór uczący danych przykładowych, z góry znając poprawne odpowiedzi. A wspominaliśmy już, że uczenie (maszynowe) z danych, w których dysponujemy próbką uczącą z wiadomymi poprawnymi odpowiedziami, to kategoria uczenia maszynowego — znając odpowiedzi, szukamy w danych struktury i posługujemy się sygnałem mówiącym o tym, czy nasze wysiłki wykrywania wzorców w danych dają dobry, czy zły skutek.

Ale często chcemy wykryć w danych strukturę, nie posiadając gotowych odpowiedzi, którymi moglibyśmy się kierować. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required