Rozdział 9. Skalowanie wielowymiarowe — uwidocznianie podobieństwa polityków

Grupowanie na podstawie podobieństwa

W wielu sytuacjach chcemy wiedzieć, jak podobni są członkowie pewnych grup. Załóżmy, że firma pozycjonująca markę zakończyła właśnie ankietowe badanie oddziaływania potencjalnej nowej marki. Ankietowani byli proszeni o ocenę każdej z prezentowanych cech marki w pięciopunktowej skali. Firma zebrała też sporo danych socjoekonomicznych, takich jak wiek, płeć, rasa, rejon zamieszkania czy przybliżony roczny dochód respondentów.

Z takiej ankiety chcielibyśmy wywnioskować, jak marka przemawia do odbiorców w zależności od zmiennych socjoekonomicznych. Co ważniejsze, chcemy wiedzieć, czy marka zdobyła szerokie uznanie. Problem ten można by opisać ...

Get Uczenie maszynowe dla programistów now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.