O'Reilly logo

Uczenie maszynowe dla programistów by John Myles White, Drew Conway

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 10. kNN — systemy rekomendacyjne

Algorytm kNN

W poprzednim rozdziale przekonaliśmy się, że za pomocą prostych technik korelacji możemy wyznaczyć miarę podobieństwa pomiędzy członkami Kongresu, bazując wyłącznie na rejestrze ich głosowań. W tym rozdziale będziemy próbować użyć podobnych miar podobieństwa w rekomendowaniu artykułów użytkownikom stron WWW.

Algorytm, który wykorzystamy, to algorytm k najbliższych sąsiadów, w skrócie kNN (od ang. k-nearest neighbors). Jest to niewątpliwie jeden z najbardziej intuicyjnych spośród prezentowanych w tej książce algorytmów uczenia maszynowego. W rzeczy samej, najprostsze odmiany k najbliższych sąsiadów to algorytmy wytwarzane mimowolnie przez programistów, kiedy są proszeni o użycie danych o podobieństwie. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required