Wstęp

Aby dobrze przedstawić perspektywę, z jakiej książka ta została napisana, najlepiej będzie zdefiniować nasze rozumienie uczenia maszynowego i nasze rozumienie programisty.

Czym jest uczenie maszynowe? Na najwyższym poziomie abstrakcji uczenie maszynowe możemy traktować jako zestaw narzędzi i metod, których celem jest określenie wzorców i wyłuskanie istotnych elementów z zarejestrowanych aspektów obserwowalnego świata. Jeśli na przykład próbujemy nauczyć komputer rozpoznawać kody pocztowe na kopertach, możemy użyć danych składających się z fotografii kopert wraz z listą kodów pocztowych, które na tych kopertach widnieją. W obrębie pewnego kontekstu możemy więc zarejestrować zdarzenia z przedmiotowej dziedziny, uczyć się z tego rejestru, a ...

Get Uczenie maszynowe dla programistów now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.