Rozdział 20. Sieci neuronowe

20.0. Wprowadzenie

Sercem sieci neuronowej jest jednostka (nazywana również węzłem lub neuronem). Jednostka pobiera jeden lub więcej elementów danych wejściowych, a następnie każdy z nich mnoży przez parametr (nazywany wagą), sumuje ważone wartości danych wejściowych wzdłuż pewnej wartości obciążenia (zwykle 1), a następnie wartość końcową przekazuje funkcji aktywacji. Wygenerowane dane wyjściowe są przekazywane innym, głębiej położonym węzłom w sieci neuronowej (o ile istnieją).

Jednokierunkowa (ang. feedforward) sieć neuronowa — nazywana również perceptronem wielowarstwowym — to najprostsza sztuczna sieć neuronowa używana w rzeczywistych projektach. Sieć neuronową można wizualizować jako serię połączonych ze sobą ...

Get Uczenie maszynowe w Pythonie now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.