Rozdział 8. Obsługa obrazów

8.0. Wprowadzenie

Klasyfikacja obrazu to jeden z najbardziej ekscytujących obszarów uczenia maszynowego. Możliwość rozpoznawania przez komputer wzorców i obiektów w obrazach jest naprawdę nieoceniona. Jednak zanim będzie można wykorzystać uczenie maszynowe z obrazami, najpierw trzeba przekształcić te obrazy na cechy możliwe do użycia z algorytmami uczenia maszynowego.

Do pracy z obrazami użyjemy biblioteki OpenCV (ang. open source computer vision). Choć istnieje wiele dobrych bibliotek przeznaczonych do pracy z obrazami, to jednak OpenCV zalicza się do najpopularniejszych, a ponadto jest doskonale udokumentowana. Największą wadą tej biblioteki jest procedura jej instalacji. Na szczęście jeśli używasz Pythona 3 (w chwili ...

Get Uczenie maszynowe w Pythonie now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.