Rozdział 14. Regresja

Regresja to proces nadzorowanego uczenia maszynowego, podobny do klasyfikacji, jednak polegający na prognozowaniu ciągłych wartości, a nie etykiet. Jeżeli celem analizy jest prognozowanie liczb, należy stosować regresję.

Jak się okazuje, wiele modeli klasyfikacyjnych udostępnianych przez bibliotekę sklearn można wykorzystywać do rozwiązywania problemów regresyjnych. Udostępniany jest ten sam interfejs API składający się z metod fit, score i predict. Tak samo jest w przypadku wzmacniających bibliotek nowej generacji XGBoost i LightGBM.

Jakość modeli regresyjnych, pomimo ich podobieństw do modeli klasyfikacyjnych i hiperparametrów, ocenia się z użyciem innych wskaźników. W tym rozdziale opisanych jest wiele różnych modeli ...

Get Uczenie maszynowe w Pythonie now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.