Rozdział 1. Od pomysłu do podejścia ML

Uczenie maszynowe polega na tym, że komputer uczy się danych i w probabilistyczny sposób stara się rozwiązać problem, optymalizując założony cel. Jest to przeciwne podejście do tradycyjnego programowania, obejmującego pisanie instrukcji, które rozwiązują krok po kroku zadany problem. Dlatego ML szczególnie dobrze nadaje się do budowania systemów, w których nie można stosować heurystycznych rozwiązań.

Rysunek 1.1. ilustruje dwa sposoby identyfikowania kotów na zdjęciach. Po lewej stronie znajduje się ręcznie wpisany kod, a po prawej model ML wykorzystujący zbiór zdjęć opatrzonych etykietami pies lub kot. Na tej podstawie model uczy się kwalifikować zdjęcia do odpowiednich kategorii. Podejście ML nie polega ...

Get Uczenie maszynowe w aplikacjach now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.