Rozdział 3. Zbudowanie pierwszego całościowego procesu

Część I rozpoczęła się opisem, jak przejść od wymagań produktowych do potencjalnych podejść modelujących. Później zajęliśmy się planowaniem oraz wyszukiwaniem i wykorzystaniem źródeł w celu zbudowania początkowego planu. Na końcu skupiliśmy się na budowaniu prototypu funkcjonalnego systemu, który zapewniłby najszybsze osiągnięcie sukcesu. Ten temat będzie opisany w niniejszym rozdziale.

Pierwsza iteracja będzie z założenia niezbyt udana. Jej celem będzie zebranie wszystkich elementów procesu, aby można było określić priorytety ich usprawniania. Zbudowanie całościowego prototypu jest najprostszym sposobem określenia wpływu słabych punktów, o których wspomniała Monica Rogati w rozdziale 1. ...

Get Uczenie maszynowe w aplikacjach now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.