Dodatek A Rozwiązania ćwiczeń

Rozwiązania ćwiczeń wymagających napisania kodu znajdziesz w notatnikach Jupyter dostępnych pod adresem ftp://ftp.helion.pl/przyklady/uczem2.zip.

Rozdział 1. Krajobraz uczenia maszynowego

  1. Uczenie maszynowe polega na tworzeniu systemów zdolnych do uczenia się z danych. Przez „uczenie się” rozumiemy uzyskiwanie coraz lepszych wyników w jakimś zadaniu przy uwzględnieniu określonej miary wydajności.
  2. Uczenie maszynowe nadaje się doskonale do złożonych problemów, dla których nie jesteśmy w stanie stworzyć algorytmicznego rozwiązania, do zastępowania długich list ręcznie dostrajanych reguł, do tworzenia systemów ...

Get Uczenie maszynowe z użyciem Scikit-Learn i TensorFlow now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.