Dodatek C Problem dualny w maszynach wektorów nośnych

Aby zrozumieć kwestię dualności, musimy najpierw przyjrzeć się metodzie mnożników Lagrange’a. Podstawowa koncepcja polega tu na przekształceniu celu ograniczonej optymalizacji w postać nieograniczoną poprzez przeniesienie ograniczeń do funkcji celu. Weźmy pod uwagę prosty przykład. Załóżmy, że chcemy znaleźć wartości x i y minimalizujące funkcję f(x, y) = x2+2y podlegającą ograniczeniu równościowemu: 3x+2y+1 = 0. Za pomocą metody mnożników Lagrange’a zaczynamy definiować nową funkcję, zwaną lagranżjanem (lub funkcją Lagrange’a): g(x, y, α) = f(x, y)–α(3x+2y+1). Każde ograniczenie (w tym przypadku tylko jedno) zostaje odjęte od pierwotnego celu i pomnożone przez nową zmienną — mnożnik Lagrange’a. ...

Get Uczenie maszynowe z użyciem Scikit-Learn i TensorFlow now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.