Rozdział 11. Metki, stereotypy i profile UML

Wiadomości zawarte w poprzednich rozdziałach pozwalają na zrozumienie każdego modelu UML. Można zrozumieć analizę systemu fakturującego, implementację modelu systemu CORBA, grę w C++, a także system e-commerce EJB.

W praktyce rzadko pracuje się nad tak wieloma różnymi systemami na raz i żaden model UML nie może reprezentować więcej niż jednego typu zastosowań. Często nad jednym systemem lub kilkoma blisko spokrewnionymi systemami pracuje zespół ludzi. Na przykład może to być seria systemów gier lub seria systemów .NET. Jak można się spodziewać, specyfika systemu gier bardzo się różni od systemów .NET.

UML pozwala twórcom narzędzi na tworzenie dialektów, które noszą nazwę profili, przeznaczonych ...

Get UML 2.0. Almanach now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.