Zaawansowane modelowanie przypadków użycia

Podobnie jak w przypadku innych klasyfikatorów, w UML-u dostępne są mechanizmy pozwalające na ponowne użycie i przypadków użycia, i aktorów, jak również rozszerzanie ich funkcjonalności. Przy użyciu generalizacji można rozszerzać możliwości aktorów lub wymieniać całe przypadki użycia. Można wspólne elementy przypadków użycia zebrać do postaci wspólnego czynnika za pomocą włączonych przypadków użycia lub rozszerzyć podstawowe przypadki użycia za pomocą ich rozszerzeń.

Przykład wykorzystania wyspecjalizowanych wersji aktora w celu odnalezienia wymaganej funkcjonalności

Rysunek 7-10. Przykład wykorzystania wyspecjalizowanych wersji aktora w celu odnalezienia wymaganej funkcjonalności

Generalizacja aktorów ...

Get UML 2.0. Almanach now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.