O'Reilly logo

UML 2.0. Wprowadzenie by Kim Hamilton, Russ Miles

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Udostępniane oraz wymagane interfejsy komponentu

Komponenty muszą być ze sobą jedynie luźno związane, tak aby mogły być zmienione bez wymuszania zmian w innych częściach systemu. Właśnie do tego służą interfejsy. Komponenty do komunikacji ze sobą używają udostępnianych oraz wymaganych interfejsów. Umożliwiają one kontrolowanie zależności pomiędzy komponentami, a także pozwalają na ich wymianę.

Interfejs udostępniany przez komponent (ang. provided interfaceprzyp. tłum.) jest przez niego realizowany. Inne komponenty oraz klasy współdziałają z nim, używając w tym celu udostępnianych przez niego interfejsów. Interfejs udostępniany przez komponent opisuje dostarczane przez niego usługi.

Interfejs wymagany przez komponent (ang. required interface ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required