Zachowanie klasy: operacje

Operacje klasy opisują, co dana klasa może zrobić, lecz nie muszą koniecznie opisywać, w jaki sposób zamierza ona to zrobić. Operacja jest raczej obietnicą lub minimalnym kontraktem. Mówi on, że klasa będzie opisywać pewne zachowanie, które spowoduje wykonanie opisywanej operacji. Zbiór wszystkich operacji zawartych w klasie powinien całkowicie opisywać jej zachowanie, uwzględniając pracę potrzebną do zarządzania jej atrybutami i prawdopodobnie pewne dodatkowe zachowanie blisko z nią związane.

Operacje w języku UML są określone na diagramie klasy przy użyciu sygnatury składającej się w najprostszej postaci ze zwracanego typu oraz z właściwości, która określa poziom widoczności, nazwy, pary nawiasów, w których mogą zostać ...

Get UML 2.0. Wprowadzenie now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.