O'Reilly logo

UML 2.0. Wprowadzenie by Kim Hamilton, Russ Miles

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Zależności pomiędzy przypadkami użycia

Przypadek użycia opisuje sposób zachowania systemu w celu spełnienia wymagań. Podczas uzupełniania opisów można zaobserwować, że pomiędzy krokami występującymi w różnych przypadkach użycia istnieją pewne podobieństwa. Można również dostrzec, że niektóre przypadki użycia działają w różnych trybach lub wariantach. Ostatecznie można również napotkać przypadki użycia z wieloma rozgałęzionymi przepływami wykonania. Takie przypadki użycia byłoby dobrze zaprezentować na diagramach z tymi dodatkowymi przepływami.

Czy nie byłoby pięknie, gdyby możliwe było pozbycie się powtórzeń w opisach przypadków użycia i przedstawienie ważnych opcjonalnych przepływów wykonania na diagramach? W porządku — to było pytanie retoryczne. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required