Zależności pomiędzy przypadkami użycia

Przypadek użycia opisuje sposób zachowania systemu w celu spełnienia wymagań. Podczas uzupełniania opisów można zaobserwować, że pomiędzy krokami występującymi w różnych przypadkach użycia istnieją pewne podobieństwa. Można również dostrzec, że niektóre przypadki użycia działają w różnych trybach lub wariantach. Ostatecznie można również napotkać przypadki użycia z wieloma rozgałęzionymi przepływami wykonania. Takie przypadki użycia byłoby dobrze zaprezentować na diagramach z tymi dodatkowymi przepływami.

Czy nie byłoby pięknie, gdyby możliwe było pozbycie się powtórzeń w opisach przypadków użycia i przedstawienie ważnych opcjonalnych przepływów wykonania na diagramach? W porządku — to było pytanie retoryczne. ...

Get UML 2.0. Wprowadzenie now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.