Zarządzanie złożonymi interakcjami za pomocą fragmentów sekwencji

Większość z tego, co do tej pory przedstawione zostało w tym rozdziale, było z pewnością całkiem dobrze znane każdemu, kto używał diagramów sekwencji w językach z rodziny UML 1.x. Teraz jednak nadszedł czas na coś zupełnie nowego.

W zamierzchłych i złych czasach, przed pojawieniem się języka UML 2.0, diagramy sekwencji bardzo szybko stawały się olbrzymie i zagmatwane. Zawierały bowiem zbyt wiele szczegółowych informacji, aby mogły być łatwo zrozumiane oraz utrzymywane. Nie istniał wbudowany standardowy sposób przedstawiania pętli lub przepływów alternatywnych, dlatego każdy musiał wymyślać własne rozwiązania. To sprawiało, że diagramy stawały się coraz większe i bardziej złożone, ...

Get UML 2.0. Wprowadzenie now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.