Rozdział 9. Tworzenie kosmicznej strzelanki

Unity nie jest jedynie platformą, która świetnie nadaje się do budowania gier 2D — z powodzeniem można jej także używać do tworzenia zawartości 3D. Unity zaprojektowano jako silnik 3D na długo przed dodaniem do niej narzędzi do tworzenia gier 2D, dlatego też mechanizmy do opracowywania gier w przestrzeni zostały udostępnione jako pierwsze.

W tym rozdziale dowiesz się, jak można wykorzystać środowisko Unity do napisania gry o nazwie Rockfall — kosmicznej strzelanki 3D. Gry tego typu zyskały największą popularność w połowie lat 90. ubiegłego wieku, kiedy to takie produkcje jak Star Wars: X-Wing (1993) oraz Descent: Freespace (1998) zapewniały graczom możliwości latania w przestrzeni kosmicznej, strzelania ...

Get Unity now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.