Rozdział 11. Dodawanie broni i systemu celowania

Skoro statek kosmiczny gracza może już latać w przestrzeni, nadszedł czas, by popracować nieco nad innymi aspektami rozgrywki. Na początek dodamy do statku kosmicznego uzbrojenie, a kiedy już go odpowiednio wyposażymy, zajmiemy się celami, do których będzie można strzelać.

Uzbrojenie

Każdy strzał oddany przez statek kosmiczny będzie oznaczał oddanie strzału z lasera; promień będzie leciał do przodu aż do momentu, kiedy w coś uderzy lub upłynie określony czas jego istnienia. Jeśli strzał będzie celny, a trafiony obiekt będzie odnosić obrażenia, strzał musi dostarczyć mu odpowiednich informacji.

W celu zaimplementowania takiego systemu uzbrojenia możemy przygotować obiekt zawierający zderzacz i ...

Get Unity now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.