Rozdział 14. Oświetlenie i procedury cieniowania

W tym rozdziale przyjrzymy się oświetleniu i materiałom — dwóm podstawowym zagadnieniom, które oprócz używanych tekstur mają kluczowe znaczenie dla wyglądu tworzonych gier. Dokładniej przyjrzymy się standardowej procedurze cieniowania zwanej Standard Shader, zaprojektowanej w celu zapewnienia możliwości łatwego tworzenia dobrze wyglądających materiałów. Pokażemy także, jak pisać własne procedury cieniowania, co pozwala uzyskać ogromną kontrolę nad wyglądem obiektów w grze. I w końcu opiszemy sposoby korzystania z oświetlenia globalnego oraz odwzorowywania oświetlenia (ang. lightmapping) — mechanizmów, które dzięki realistycznemu modelowaniu sposobów odbijania światła na scenie pozwalają tworzyć ...

Get Unity now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.