Rozdział 4. Początki tworzenia gry

Umiejętność korzystania z interfejsu użytkownika środowiska Unity to tylko jedna strona medalu. Tworzenie całej gry to zupełnie inna historia. W tej części książki użyjemy umiejętności zdobytych w poprzednich rozdziałach, aby napisać kompletną grę 2D. Pod koniec tej części będziemy dysponować gotową arkadową grą Krasnal w kopalni pełnej skarbów (rysunek 4.1 pokazuje, jak ona będzie wyglądać).

Rysunek 4.1. Gotowa gra

Projekt gry

Rozgrywka w naszej grze będzie dość prosta. Gracz kontroluje małego, ogrodowego krasnala, który opuszcza się do kopalni przywiązany do liny. Na samym dole kopalnianego szybu znajduje ...

Get Unity now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.