Rozdział 5. Przygotowywanie rozgrywki

Teraz, po utworzeniu krasnala oraz liny nadszedł czas, by przygotować system, który pozwoli użytkownikowi na przekazywanie do gry informacji wejściowych.

Całość czynności z tym związanych wykonamy w dwóch krokach. W pierwszym dodamy skrypt, który sprawi, że krasnal będzie się kiwał w lewo i w prawo podczas przechylania telefonu. W drugim kroku dodamy do gry przyciski służące do wydłużania i skracania liny.

Po wykonaniu tych czynności przejdziemy do implementacji kodu sterującego samą rozgrywką: najpierw wykonamy kilka czynności konfiguracyjnych, których efekty będą następnie używane przez krasnala, a później zaimplementujemy obiekt menedżera, którego zadaniem będzie zarządzanie ważnymi stanami gry.

Wprowadzanie ...

Get Unity now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.