Rozdział 4. Firmy zarabiają na kompetencjach

WEB 2.0 ZMIENIA EKONOMIĘ BIZNESU OPARTEGO NA WIEDZY. Firmy każdego rozmiaru są zmuszane do ponownego przemyślenia swoich strategii, by konkurować w dobrze połączonym, korzystającym z usług webowych świecie. Te fundamentalne zmiany w sposobach wykonywania pracy są widoczne w organizacjach, firmach, sieciach społecznych i całym coraz bardziej „płaskim świecie”. Kadra kierownicza, menedżerowie i decydenci nie mają już komfortu stosowania zasady „poczekamy, zobaczymy” przy takim tempie i płynności, przy którym lokalne i małe zdarzenia wywołane przez niewielką ilość osób i grup — użytkowników, partnerów czy pracowników — mogą spowodować zawirowania na skalę światową.

Prędkość i wykładnicza natura zmian ...

Get Web 2.0. Przewodnik po strategiach now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.