Współbieżność

Jakie są implikacje (dla projektowania aplikacji) z postrzegania danych jako kolekcji, a nie jako indywidualnych jednostek?

Adin: Jest to dość obszerny temat, o czym może świadczyć rozpowszechnienie się języków tablicowych oraz wprowadzenie prymitywów tablicowych w takich językach, jak FORTRAN. Myślę jednak, że istnieją dwa znaczące aspekty myślenia w kategoriach kolekcji.

Pierwszy jest oczywiście uproszczeniem procesu myślenia — nie trzeba zajmować się szczegółami obsługi indywidualnych elementów. Na przykład stwierdzenie, ile liczb w określonej kolekcji jest równych zeru, i zapisanie prostego wyrażenia, które tworzy pożądany wynik, jest bliższe naturalnemu sposobowi myślenia od myślenia w kategoriach pętli w jakiejkolwiek postaci. ...

Get Wielkie umysły programowania. Jak myślą i pracują twórcy najważniejszych języków now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.