Rozdział 9. Korzystanie z plików tekstowych

Zwykły tekst jest najczęściej używanym formatem danych w wielu systemach linuksowych. Dane przesyłane między poleceniami w większości rurociągów to tekst. Pliki z kodem źródłowym, systemowe pliki konfiguracyjne w katalogu /etc oraz pliki HTML i Markdown to wszystko pliki tekstowe. Wiadomości e-mail to tekst; również załączniki są przechowywane wewnętrznie jako tekst podczas transportu. Możesz nawet przechowywać codzienne pliki, takie jak listy zakupowe i osobiste notatki, w postaci tekstu.

Porównaj to z dzisiejszym internetem, który jest mieszaniną strumieniowych transmisji obrazu i dźwięku, postów w mediach społecznościowych, dokumentów przeglądarkowych w Google Docs i Office 365, PDF-ów i innych wzbogaconych ...

Get Wiersz poleceń Linuksa now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.