Implementacja zasad grup

Przedstawiliśmy składniki zasad grup. Teraz spójrzmy na sposób ich implementacji. Podobnie jak uprawnienia NTFS, zasady grup kumulują się i są dziedziczone. Kumulowanie zasad grupy oznacza, że ustawienia modyfikowane przez zasady mogą uzupełniać inne zasady, tworząc pełny zbiór ustawień konfiguracyjnych. Dziedziczenie oznacza, że obiekty umieszczone w hierarchii Active Directory poniżej tych, którym przypisany jest obiekt zasad grupy, mogą podlegać tym samym zasadom.

Obiekt GPO można przypisać dowolnej liczbie obiektów katalogu lub pojedynczemu komputerowi. Sposób tworzenia takiego przypisania zależy od obiektu.

Komputer lokalny

Używamy konsoli Zasady zabezpieczeń lokalnych, dostępnej w Narzędziach administracyjnych. ...

Get Windows Server 2008 PL. Przewodnik encyklopedyczny now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.