Magazyny danych i dostawcy danych

Współczesne komputery operują najróżniejszymi rodzajami magazynów danych, takich jak system plików, Rejestr systemu Windows czy magazyn certyfikatów systemu Windows. Starsze narzędzia zmuszały do korzystania z każdego z tych magazynów w odmienny sposób, przy użyciu zupełnie niepodobnych do siebie funkcji i w oparciu o logikę ściśle dopasowaną do najdrobniejszych detali mechanizmu przechowywania informacji. PowerShell próbuje wprowadzić przełom: różne źródła danych obsługują różne moduły dostawców danych, a użytkownik zawsze korzysta ze standardowych apletów poleceń.

Dostawca danych to moduł oddzielający magazyn danych od standardowych apletów poleceń. Aplety generują wywołania dostawcy, który pobiera potrzebne ...

Get Windows Server 2008 PL. Przewodnik encyklopedyczny now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.