Obsługa sieci

Zespół Windows Server 2008 poświęcił szczególną uwagę poprawie wydajności operacji sieciowych. Pierwszy raz spotykamy się w tym systemie z dualną warstwą IP, która standardowo zapewnia obsługę protokołów IPv4 i IPv6, wykorzystywanych jednocześnie (tylko Czytelnik, który konfigurował Windows Server 2003 do pracy z tymi protokołami, zrozumie, jak wielki to krok naprzód). Poprawiona integracja protokołu IPSec z poszczególnymi elementami stosu TCP/IP zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa. Zadbano o wykorzystanie mechanizmów przyspieszania transmisji sieciowych, jakie zapewnia nowoczesny sprzęt. O sprawność komunikacji dbają uruchamiane regularnie algorytmy optymalizacji. Interfejs programowania (API) zapewnia bardziej bezpośredni dostęp ...

Get Windows Server 2008 PL. Przewodnik encyklopedyczny now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.