Ochrona dostępu do sieci

Wirusy i inne niepożądane oprogramowanie są najczęściej zatrzymywane przez oprogramowanie pracujące bezpośrednio na chronionym komputerze. Niezależnie od ich skuteczności, najlepszą ochroną komputera pozostanie zawsze całkowite odcięcie od sieci. Jest to uniwersalne rozwiązanie, które działa również w drugą stronę — jeżeli uruchamiamy komputer, który mógł zostać „zarażony”, najlepszą ochroną przed nim będzie odcięcie komunikacji.

W systemie Windows Server 2008 przewidziano możliwość kontrolowania komputerów pod kątem podstawowych ustawień zabezpieczeń, których niespełnienie powoduje wykluczenie z pracy sieciowej. Funkcja ta nosi nazwę Ochrona dostępu do sieci (ang. Network Access Protection, NAP).

Czytelnik być może miał ...

Get Windows Server 2008 PL. Przewodnik encyklopedyczny now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.