Pełne klastry serwerów

Jeżeli funkcje NLB nie są wystarczające, możemy rozważyć utworzenie „prawdziwego” klastra. W środowisku pełnego klastra serwerów grupa komputerów jest prezentowana w sieci jako pojedyncza jednostka, udostępniająca klientom pewne aplikacje lub dane i zapewniająca kontynuację pracy nawet w przypadku awarii wchodzących w jej skład stacji. Węzły klastra korzystają ze wspólnej bazy informacji o zasobach i mechanizmu rejestrowania. Baza danych i dzienniki są przechowywane na odrębnym, fizycznym urządzeniu, przyłączonym do magistrali współużytkowanej przez wszystkie komputery składowe.

Podpowiedź

Mechanizm współużytkowania danych nie może korzystać z dysków IDE, programowych macierzy RAID (w tym mechanizmu macierzy systemu Windows), ...

Get Windows Server 2008 PL. Przewodnik encyklopedyczny now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.