Role

Jak każdy inny element funkcjonalny systemu Windows Server 2008, usługa WWW jest instalowana jako jedna z ról. Co ciekawe, jak pisaliśmy we wstępie do tego rozdziału, modularność IIS pozwoliła znacznie ograniczyć rozmiary podstawowej instalacji usług. Jeżeli zdecydujemy się na instalację roli serwera WWW, standardowo instalowane są wyłącznie następujące elementy (poza obowiązkową Usługą aktywacji procesów systemu Windows):

  • Podstawowe usługi HTTP, zapewniające możliwość obsługi stron statycznych, wybierania dokumentu domyślnego, przeglądania katalogów i rejestrowania błędów.

  • Funkcje diagnostyczne, obejmujące rejestrowanie i monitorowanie żądań.

  • Kod zabezpieczeń, obejmujący mechanizm filtrowania żądań (dawne narzędzie URLScan, obecnie włączone ...

Get Windows Server 2008 PL. Przewodnik encyklopedyczny now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.