Role wzorca operacji

Jak pisaliśmy już wcześniej, wszystkie kontrolery domeny Active Directory są równorzędne — każdy może aktualizować dane i replikować zmiany na inne. Jest to istotna różnica w stosunku do domen Windows NT 4.0, mających tylko jeden kontroler główny, który modyfikował dane. Pozostałe pozwalały wyłącznie odczytać dane katalogu. O ile każdy kontroler Windows NT 4.0 mógł uwierzytelniać użytkowników, wprowadzanie zmian atrybutów kont w domenie wymagało bezpośredniej komunikacji z kontrolerem głównym. Ponieważ tylko jeden kontroler rozsyłał kopie bazy danych kont użytkowników (tak zwanej bazy SAM, ang. security accounts manager, menedżer kont zabezpieczeń), replikację taką określa się nazwą replikacja z pojedynczym wzorcem lub

Get Windows Server 2008 PL. Przewodnik encyklopedyczny now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.