Rozproszony system plików DFS

Distributed File System (DFS, rozproszony system plików) to technologia, która umożliwia połączenie w jednym punkcie kilku różnych systemów plików, z tego samego lub różnych serwerów. Dzięki DFS foldery udostępnione wielu różnych serwerów mogą być dostępne jako jedna hierarchia, obszar nazw DFS (ang. DFS namespace). W systemie DFS łączymy udziały w jedno drzewo folderów, które administrator może dość swobodnie modyfikować, odpowiednio do wymagań konkretnego środowiska i bieżącej konfiguracji serwerów. Dla klienta istotna jest wówczas nie nazwa serwera, ale nazwa folderu głównego, „korzenia” struktury obszaru nazw. Unikamy dzięki pytań w rodzaju „Na którym serwerze są moje pliki?”. Hierarchia folderów DFS nie musi ...

Get Windows Server 2008 PL. Przewodnik encyklopedyczny now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.