Zarządzanie IIS z poziomu wiersza poleceń

W tym podrozdziale omówimy administrowanie usługami IIS bez użycia Menedżera internetowych usług informacyjnych. Rozpoczniemy od narzędzia AppCmd. Kolejnym tematem będą tekstowe pliki konfiguracyjne.

Włączanie usługi zdalnego zarządzania

Rysunek 8-10. Włączanie usługi zdalnego zarządzania

AppCmd — konfigurowanie bez klikania

Usługom IIS w wersji 7 towarzyszy narzędzie AppCmd, zapewniające dostęp do wszystkich parametrów konfiguracyjnych serwera WWW. Pozwala ono tworzyć i konfigurować witryny, pule aplikacji i katalogi wirtualne; uruchamiać i zatrzymywać witryny; zarządzać recyklingiem pul aplikacji; śledzić bieżącą pracę serwera, a ...

Get Windows Server 2008 PL. Przewodnik encyklopedyczny now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.