Zasady domeny

Zasady domeny oferują znacznie bardziej elastyczny i szerszy zestaw ustawień konfiguracyjnych niż zasady lokalne. W tym podrozdziale przedstawimy cztery podstawowe techniki zarządzania zasobami IT przy użyciu zasad grup: wprowadzanie standardu zabezpieczeń, instalowanie oprogramowania przy użyciu technologii IntelliMirror systemu Windows Server 2008, przekierowywanie folderów interfejsu użytkownika do lokalizacji sieciowych oraz pisanie i uruchamianie skryptów uruchamianych przy logowaniu i wylogowywaniu.

Ustawienia zabezpieczeń

Jak pisaliśmy wcześniej, jednym z najbardziej praktycznych aspektów mechanizmu zasad grup jest możliwość kontrolowania ustawień zabezpieczeń i konfiguracji wielu komputerów z jednego miejsca. Na zasady ...

Get Windows Server 2008 PL. Przewodnik encyklopedyczny now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.