O'Reilly logo

Windows Vista. Leksykon kieszonkowy by Preston Gralla

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 5. Wiersz poleceń

Działanie wiersza poleceń jest dość proste. W skrócie polega na umożliwieniu użytkownikowi wpisywania poleceń za pomocą pojedynczych znaków w miejscu, w którym widoczny jest migający kursor. Po naciśnięciu klawisza Enter polecenia są wykonywane, a po zakończeniu ich działania wiersz poleceń ponownie wyświetla znak zachęty i użytkownik może wprowadzić następne polecenia. Aby uruchomić okno wiersza poleceń, należy wpisać hasło cmd w polu wyszukiwania widocznym w menu Start lub w pasku adresu należącym do okna Eksploratora Windows, bądź też w oknie Uruchom.

Niektóre z poleceń mają bardzo podstawowy charakter i do uruchomienia wymagane jest jedynie podanie ich nazwy. Inne są nieco bardziej złożone i ich zastosowanie może ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required