Rozdział 4. Instalacja, konfiguracja i konserwacja oprogramowania

Zdecydowana większość współczesnych aplikacji oraz gier posiada w pełni zautomatyzowany proces instalacji, dzięki któremu zainstalowanie takiej aplikacji i późniejsze z niej korzystanie jest relatywnie proste. Jeżeli jednak proces automatycznej instalacji nie zakończy się powodzeniem bądź dany program nie działa zgodnie z oczekiwaniami, to znalezienie przyczyny nie jest już takie łatwe. Aby efektywnie rozwiązywać problemy tego typu, warto wiedzieć, jak przebiega proces instalacji oprogramowania, oraz znać techniki pozwalające na diagnozowanie i usuwanie takich błędów.

Instalacja oprogramowania — co się zmieniło

W systemie Windows Vista proces instalacji, konfiguracji ...

Get Windows Vista PL. Przewodnik encyklopedyczny now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.